Klachtenregeling MEINSCH

Artikel 1

Begripsomschrijving:

• Organisatie: MEINSCH Bewind & Beheer BV
• Bewindvoerder: P. Meiling
• Cliënt: Een onder bewind gestelde bij wie MEINSCH Bewind & Beheer BV tot een overeenkomst voor Inkomensbeheer of Bewindvoering heeft afgesloten.
• Klacht: Een mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening.

Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van de organisatie.
Zij kunnen zich door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Een klacht dient schriftelijk maar mag zeker ook mondeling worden aangegeven. Hierin moet minimaal staan: Naam en adres van de cliënt, de datum. De klacht en het bezwaar moeten duidelijk omschreven worden.
Een klacht dient binnen 6 maanden na het voorval ingediend worden. Indien hieraan niet wordt voldaan, kan de klacht niet in behandeling worden genomen.

Artikel 3

De klacht dient gestuurd te worden naar:
MEINSCH Bewind & Beheer BV
Postbus 76
7833 ZH NIEUW AMSTERDAM

De cliënt ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Een klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder. Deze zal nagaan of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost. Indien dit lukt, ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht.
Indien binnen twee maanden na indiening van de klacht geen oplossing is gevonden, wordt de klacht door de bewindvoerder voorgelegd aan de branchevereniging.

De klacht kan door de bewindvoerder ongegrond worden verklaard. Hiervan zal de cliënt schriftelijk worden geïnformeerd.
Indien er binnen vier tot zes weken na voorlegging van de klacht aan de branchevereniging geen oplossing is bereikt, wordt door de bewindvoerder uiterlijk binnen één maand hierop volgend, schriftelijk en gemotiveerd over de klacht beslist.

Artikel 4

MEINSCH Bewind & Beheer BV administreert en registreert binnengekomen klachten en zorgt voor de voortgangscontrole.

Artikel 5

Een ieder die bij een behandeling van een bezwaar of klacht is betrokken is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het verschil ter kennis zijn gekomen.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking op 1 december 2015 en geldt voor onbepaalde tijd.